Sự thành công của bạn là động lực để VAWAY phát triển

Các trạng thái tên miền

- Ok: Trạng thái thể hiện tên miền hoạt động bình thường sau khi đăng ký

- ServerTransferProhibited : Trạng thái không cho phép transfer tên miền

- ServerRenewProhibited: Trạng thái không thể được gia hạn. Nó là trạng thái không thông dụng vì nó có hiệu lực trong quá trình tranh chấp pháp lý.

- PendingTransfer: Đang chờ Chuyển đổi nhà đăng ký.

- PendingUpdate: Đang chờ Cập nhật

- PendingRenew: Đang chờ Gia hạn

- PendingCreate: Đang chờ Đăng ký

- Inactive: Tên miền chưa được đăng ký thành công.

- ServerHold: Tên miên không được kích hoạt trong DNS

- ServerDeleteProhibited: Trạng thái khóa miền để nó không thể bị xóa.

- ServerUpdateProhibited: Trạng thái khóa miền để nó không thể cập nhật

- AddPeriod: Đây là trạng thái sau khi tên miền mới đăng ký, bạn có thể yêu cầu nhà đăng ký xóa tên miền trong thời gian này.

- AutoRenewPeriod: Tự động gia hạn renewPeriod: Trạng thái cho phép nhà đăng ký hủy tên miền sau khi tên miền đã renew nhưng phải trả một khoảng phí cho nhà cung cấp.

- TransferPeriod: Trạng thái cho phép sau khi tranfer tên miền thành thông thì nhà đăng ký mới có thể yêu cầu nhà cung cấp xóa tên miền

- RedemptionPeriod: Trạng thái cho thấy rằng đăng ký của bạn đã yêu cầu những registry để xóa tên miền của bạn.

- PendingRestore: Một tên miền đã hết hạn đang được khôi phục về trạng thái ACTIVE. (Chờ khôi phục)

- PendingDelete: Tên miền hết hạn đăng ký. (Chuẩn bị xóa)

- ClientTransferProhibited: Trạng thái không cho phép transfer tên miền (Cấm chuyển đổi nhà đăng ký).

- ClientRenewProhibited: Trạng thái không cho phép gia hạn tên miền. (Cấm Gia hạn tên miền)

- ClientHold: Trạng thái suspend tên miền (Tạm ngừng tên miền)

- ClientDeleteProhibited: Trạng thái không cho phép xóa tên miền (Cấm hủy domain)

- ClientUpdateProhibited: Trạng thái không cho phép cập nhật thông tin tên miền (Cấm cập nhật thông tin)

Chỉnh sửa lần cuối nguyễn thị vân - 11:24 26/01/2019
Bài tiếp Bài trước

Liên quan

Lên trên